ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562

และทำเนียบบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีกิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ประจำปี 2562

RDI-SURVEY-REPORT-2019.pdf
รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2562
RDI-SURVEY-DIRECTORY-2019.pdf
ทำเนียบบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีกิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม ประจำปี 2562