ทำเนียบบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมประจำปี 2561
รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการที่ดำเนินการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจ
ทั้งหมด
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมการบริการ
ภาคอุตสาหกรรมการค้าส่ง/ค้าปลีก